Fri frakt över 500 SEK

Meny

Inledning 

Tyngre är en redaktionell webbsajt om styrketräning, vilket innefattar publikation av artiklar, filmer och podcasts samt underhåll av sociala medier. Vi bedriver även en webshop med försäljning av olika styrkerelaterade livsmedel och redskap. I vår verksamhet ingår därför att behandla en rad olika typer av personuppgifter för olika syften. Tyngre AB (”Tyngre”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig och värnar om din integritet och om att behandla dina personuppgifter på ett öppet, tryggt och lagligt sätt. I denna integritetspolicy, som vänder sig till alla som handlar av oss eller på något sätt samarbetar eller kommer i kontakt med oss, beskriver vi närmare hur dina personuppgifter behandlas på Tyngre och vilka rättigheter du har som registrerad. 

Vad innebär det att ”behandla personuppgifter”? 

En personuppgift är en upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan alltså röra sig om vilken uppgift som helst som gör att någon kan identifieras. Som exempel kan nämnas namn, mailadress eller mobilnummer som kan kopplas till en levande person. 

Ordet ”behandling” avser alla sorters hantering av personuppgifter. Definitionen är väldigt bred och inbegriper all form av hantering från insamling, lagring och bearbetning till användning, spridning och till och med radering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka grunder? 

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig 

Du som har skapat ett konto på vår hemsida eller handlat i vår webbshop har lämnat personuppgifter till oss i form av kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och mejladress). Dessa uppgifter behandlar vi för att administrera ditt konto respektive fullfölja vårt köpeavtal med dig, dvs. för att leverera de produkter som du har beställt. Vi använder även din mailadress för att kunna kontakta dig om vi behöver meddela dig om viktig information om våra produkter, t.ex. återkallelse vid upptäckt av allergen. 

Du som samarbetar med oss om sponsring av event, försäljning av produkter eller annat professionellt samarbete har uppgivit personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress). Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna ingå och fullfölja vårt samarbete/avtal med dig. Du som är leverantör till oss har uppgivit personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, mejladress och kontouppgifter). Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna ingå och fullfölja vårt köpeavtal med dig. 

Du som samarbetar med oss som krönikör/författare eller podcast-deltagare på någon av våra webbportaler har uppgivit personuppgifter till oss i form av kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress) samt ev. ytterligare information som du väljer att uppge på respektive portal. Dessa uppgifter används för att genomföra samarbetet, dvs. ta fram och publicera artikeln/blogginlägget/podcasten. 

Du som är ambassadör för Tyngre har lämnat personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress). Dessa uppgifter behandlar vi för att för att fullfölja vårt avtal med dig, t.ex. genom att skicka produkter eller betala ersättning till dig och publicera din profil på vår hemsida med bilder på dig, samt samarbeta kring organisation/deltagande på event och annan marknadsföring. Då vi fotograferar och filmar våra event för framtida marknadsföringssyften kan vi även komma att behandla fotografier och filmer på vilka du syns och kan identifieras. 

Du som är föremål för någon av våra reportage eller filmer uppger personuppgifter till oss i form av bild- och filmmaterial samt ev. övrig personlig information som du väljer att uppge i materialet. Dessa uppgifter behandlar vi för att för att fullfölja vår överenskommelse om reportaget/filmen med dig. 

Du som deltar i ett event eller tävling som vi anordnar eller säljer biljetter till har vid anmälan registrerat personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress). Denna information behöver vi för att genomföra eventet på ett säkert sätt. Då vi fotograferar och filmar våra event för framtida marknadsföringssyften kan vi även komma att samla in, bearbeta och publicera fotografier och filmer på vilka du syns och kan identifieras. 

Du som har sökt jobb hos oss har skickat in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress) och ev. annan personlig information (t.ex. bild) i din jobbansökan. Vi behandlar dessa uppgifter för att bedöma din lämplighet för en anställning, dvs. för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås. Den lagliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter om dig är att behandlingen är nödvändig för att kunna ingå eller fullfölja vårt avtal med dig. Detta kan innebära att vi behöver säga upp avtalet med dig om du ber oss att radera dina personuppgifter eller på annat sätt begränsa vår behandling av dina uppgifter. 

4.2 Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse 

Du som har anmält intresse för att få nyhetsuppdateringar om olika ämnen från oss har uppgivit personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress). Vi använder dessa uppgifter för att kunna skicka riktade och relevanta nyheter och pressmeddelanden till dig. 

Du som anmält dig till eller skickat in ett bidrag till en tävling som vi anordnar på sociala medier har givit personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress) till oss. Vi använder dessa för att granska ditt ev. tävlingsbidrag, utse en vinnare och ev. dela ut/skicka hem priset till vinnaren. 

Du som är ambassadör för Tyngre kan ha uppgivit personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. (t.ex. namn, adress, telefonnummer, mejladress, namn på sociala medier och ev. klädstorlek) för att vi ska kunna skicka produkter hem till dig och samarbeta kring deltagande på event och kring olika former av marknadsföring. Du som har anmält dig till ett fysiskt event eller en tävling som vi anordnar har uppgivit personuppgifter till oss i form av kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress). Då det ligger i eventens natur att vi filmar och fotograferar för framtida marknadsföringssyften kan vi även komma att samla in, bearbeta och publicera fotografier och filmer på vilka du syns och kan identifieras. 

Du som kontaktat oss med frågor eller klagomål om våra produkter har uppgivit personuppgifter till oss i form av dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och mejladress) och ev. övrig personlig information i ditt mail. Vi använder dessa uppgifter dels för att kunna besvara frågor, utreda fel på produkterna, spåra eller anmäla hälsorisker, betala ut ersättning och förebygga fusk/bedrägeri genom t.ex. upprepade grundlösa klagomål med krav på ersättning. 

Du som besöker vår hemsida och godkänner våra cookies har godkänt att vi samlar in personuppgifter i form av onlinebeteende (t.ex. din IP-adress, surf/klick-historik, tidigare besökta hemsidor, m.m.) i enlighet med vår Cookie Policy. Vi har åtkomst till denna information för analys på aggregerad och pseudonymiserad nivå för statistiska ändamål, optimering av vår hemsida och för att marknadsföra våra produkter. 

Du som på vår uppmaning eller på eget initiativ hör av dig till en av våra allmänna mailadresser (t.ex. [email protected]ngre.se) kan komma att uppge personuppgifter till oss vilka vi använder för att kunna besvara och överväga innehållet i ditt mail. 

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och våra varumärken och förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Vi bedömer att detta intresse i detta fall väger tyngre än ditt intresse eller rättigheter i förhållande till skyddet av personuppgifter, då du själv och ofta på eget initiativ har uppgivit dina personuppgifter till oss och vi använder dem för behandling som borde vara i linje med dina förväntningar. När det gäller ev. produktfel kan det även finnas rättsliga skyldigheter och/eller ett allmänintresse i att spåra och följa upp ev. hälsorisker. 
 

Rättslig skyldighet och samtycke 

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföringsskyldighet) och instruktioner från myndigheter (t.ex. Skatteverket). Vi kan även vara skyldiga enligt lag eller motiverade av allmänt intresse att behandla personuppgifter i förhållande till produktfel för att kunna förebygga, spåra och övervaka ev. hälsorisker. 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter som du lämnat ditt samtycke till. Vi inhämtar i sådant fall ditt samtycke för ett visst ändamål och ser till att det är frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och är då välkommen att kontakta oss på [email protected] 

Vilka är mottagarna som kommer ta del av personuppgifterna? 

De som har tillgång till dina personuppgifter är behöriga anställda på Tyngre som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Tyngre bedriver i dagsläget uteslutande verksamhet i Sverige och skickar inga personuppgifter utomlands. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

7.1 När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt avtal Vi kommer att behålla dina personuppgifter under avtalsperioden och radera dem när avtalet upphör. I nedanstående undantagsfall gäller dock istället följande lagringstider: 

Om vi har rättslig skyldighet att behålla eller lämna ut vissa eller delar av dina personuppgifter även efter avtalets upphörande, som t.ex. anställningsinformation, kommer vi att behålla uppgifterna så länge och i den omfattning som krävs enligt lag eller instruktion från myndighet. 

Bilder eller filmer från event, reportage, filmer, som del av Team Tyngre eller som på annat sätt tagits på en tillställning som vi har anordnat raderas inte automatiskt efter genomförande av eventet, utan kan även fortsättningsvis komma att användas i marknadsföringssyfte. Materialet kommer att raderas när det inte längre behövs för detta syfte. 

Om du sökt jobb hos oss kommer vi att behålla dina personuppgifter under sex månader från och med den dagen då du skickade in din ansökan till oss, om det var en spontanansökan. Vårt ändamål för att behålla ansökan under denna period är att kunna kontakta dig ifall någon passande tjänst dyker upp. 

Om du har sökt en viss tjänst hos oss men inte fått tjänsten kommer vi att radera dina personuppgifter i ansökningshandlingarna efter att vi meddelat dig att du inte fått tjänsten, om vi inte i det enskilda fallet kommer överens om något annat. 

7.2 När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse

Nyhetsutskick: Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som du själv väljer att markera ditt intresse för våra nyhetsutskick. Du kan när som helst välja att avmarkera intresset eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter för detta syfte. 

Tävlingar i sociala medier: Vi kommer att behålla dina personuppgifter fram till dess att tävlingen i fråga är genomförd och avslutad, vanligen när ett pris har delats ut. När priset är en resa kommer vi att radera personuppgifterna när resan har avslutats. 

Samarbeten/ambassadörskap: Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tidsperiod som vårt samarbete fortlöper. 

Fysiska event/tävlingar: Vi kommer att behålla dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter till dess att eventet är genomfört. Bilder eller filmer från event som vi har anordnat raderas inte automatiskt efter genomförande av eventet, utan kan även fortsättningsvis komma att användas i marknadsföringssyfte. Materialet raderas när det inte längre behövs för detta syfte. 

Produktfrågor och -klagomål: Vi kommer att behandla de personuppgifter du uppgivit i ditt mail till oss med produktfrågor eller klagomål under en period på två år från dagen du skickade mailet. Vårt ändamål för att behålla uppgifterna är för att kunna föra statistik över frågor och klagomål, utreda, spåra och anmäla ev. hälsorisker eller fel på våra produkter, se över och förbättra vårt kundservicearbete, betala ut ersättning samt för att förebygga fusk och bedrägeri genom t.ex. upprepade grundlösa klagomål med krav på ersättning. 

Besök på våra hemsidor: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i form av onlinebeteende som samlats in med hjälp av cookies, så länge du fortsätter att godkänna dessa cookies. 

Idéer m.m.: Vi behandlar de personuppgifter du spontant skickar in till oss om t.ex. idéer om nya smaker för produkter eller om nya kampanjer så länge de är relevanta för vår verksamhet. 

När samtycke är vår lagliga grund för behandlingen upphör vi att behandla personuppgifterna så fort du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Vänligen notera att rätten till återkallelse inte omfattar behandling som utfördes då samtycke förelåg. 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. Du har bl.a. rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, för vilka syften de behandlas, vem som har tillgång till dem etc. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig och att vi raderar vissa personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålen de samlades in för. Du kan även be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, men observera att detta kan medföra att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. 

Övrigt

Om vår behandling grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. I detta fall, eller om vi har ingått ett avtal med dig, har du även rätt att få en kopia på de uppgifter som du själv har uppgivit till oss i ett strukturerat, digitalt format. Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. 

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Vid frågor eller för att tillvarata någon av dina rättigheter, hör av dig till [email protected] 

Denna integritetspolicy kommer regelbundet att uppdateras för att anpassas efter verksamheten och uppfylla kraven enligt gällande rätt, dvs. svensk lagstiftning inklusive de krav som följer av den s.k. dataskyddsförordningen (EU-förordning nr. 2016/679). Förevarande version uppdaterades senast den 17 september 2018. 

För att bli kund hos oss måste du fyllt 18 år.

Tyngre AB
Boråsvägen 9, 121 48 Johanneshov
Organisationsnummer 559111-1405 
0739180972 (Ej kundtjänst, kontakta [email protected] så lovar vi ett snabbt svar)