I avsnitt 83 diskuterar Jacob Gudiol och Erik Dunåker sambandet mellan socker och typ 2 diabetes. Som utgångspunkt har vi en ny observationsstudie där man har undersökt sambandet mellan tre olika sätt att mäta sockerintag och risken att få diagnosen typ 2 diabetes över drygt 10 års uppföljningstid.

Först blir det dock en längre introduktion kring vad den tidigare forskningen på socker har visat. Det finns i dessa studier en tydlig skillnad mellan sockerintag via dryck och sockerintag via föda. Om människor får i sig mycket socker från sockersötade drycker så tenderar de att vara i ökad risk för flertalet sjukdomar medan sambandet mellan rapporterat intag av socker från fast föda vanligen visar på inget samband eller att ett högre sockerintag ger en lägre risk för sjukdom.

Genom att försöka mäta sockerintaget med hjälp av ett food frequency questionaire, en sju dagars kostdagbok och en biomarkör i urinen så fick forskare i den här nya studien in tre olika mått för sockerintag. I de två första måtten fann de, likt tidigare studier, en så kallad negativ korrelation mellan intaget av socker och risken för typ 2 diabetes. Det innebär att personer som rapporterade att de åt mer socker var i lägre risk för typ 2 diabetes. Tvärt om vad de flesta nog skulle gissa på.

När man däremot tittar på deltagarnas intag av socker via en biomarkör så finns inte den negativa korrelationen kvar utan istället är socker om något negativt, dvs det ökar risken för sjukdom. Den största delen av riskökningen verkar dock ske via en ökning i fettmassa/BMI.

Det oklara sambandet mellan socker och typ 2 diabetes

  • 00:00:00 Introsnack kring bortsprungna katter och musiksmak
  • 00:05:56 Studie som tittar på sambandet mellan sockerintag och diabetes typ 2
  • 00:06:34 Den stora utmaningen i att veta vad människor verkligen äter
  • 00:08:36 Biomarkör för sockerintag via att mäta socker i urinen
  • 00:16:12 Tidigare studier på socker har inte visat på några större negativa samanband för socker i mat
  • 00:27:58 Många deltagare blev få efter exklusion och sen fick ännu färre typ 2 diabetes
  • 00:41:22 Det tar lång tid att göra bra observationsstudier
  • 00:48:59 Risken med att försöka förklara händelser med mekanismer inann man vet om mekanismen är betydelsefull

Här laddar du ner avsnittet Det oklara sambandet mellan socker och typ 2 diabetes som mp3: Avsnitt 83

Mer från Hälsoveckan


Photo by Amit Lahav on Unsplash