Jag har skrivit om den så kallade ”fetmaparadoxen” ett par gånger här på Tyngre‌ och i ytterligare flera artiklar på TränaStyrka‌ och Träningslära‌ genom åren. För en väldigt kort summering så handlar den om att man i många studier på äldre personer och personer med någon typ av tidigare sjukdom likt hjärtproblem eller cancer ofta kan tendera att leva längre om de har en något högre BMI, oftast inom spannet övervikt vilket innebär en BMI mellan 25-30.

Jag antar att i princip alla människor har fått höra att övervikt är ohälsosamt och det är därför de här resultaten har benämns som just en paradox‌ . Som jag däremot har påpekat i mina tidigare artiklar så tror jag inte alls att det är en paradox utan att resultaten på äldre och sedan tidigare sjuka personer blir som de blir på grund av olika former av så kallade urvalsbias‌ . Med det menas att det är andra faktorer som inverkar på resultatet som gör att man inte kan se de negativa effekterna från fettmassan lika tydligt längre. Det finns också mängder av olika typer av djurstudier och interventionsstudier som samtliga visar att för mycket fettmassa på kroppen kommer att påverka hälsan negativt.

Om du vill läsa lite mer kring det här kan jag rekommendera bland annat artiklarna ”Är övervikt inte ohälsosamt?” och ”Är fetmaparadoxen en effekt av att många har för lite muskler?”.

Hos unga är sambandet mer fettmassa sämre hälsa tydligt

Det jag tänkte visa i den här artikeln är ett resultat som nyligen publicerades i en studie där man undersökt inverkan av BMI på mortalitet hos unga människor (1). Mortalitet är som jag har förklarat här ett par gånger risken att dö inom en viss tid jämfört med andra. Så om 50 procent i en grupp dör över 10 år medan endast 25 procent i en annan grupp dör så är mortaliteten dubbelt så hög i den första gruppen.

I den här studien har man inkluderat över 2 miljoner människor som var ungefär 17 år när man mätte deras BMI och sedan har man helt enkelt följt dessa framåt i tiden för att se hur deras hälsa förändrats. Vissa av försökspersonerna blev mätta redan 1967 medan de sista blev undersökta först 2010 och de som blev undersökta sent har troligen inte haft så stor inverkan på statistiken medan de som blev undersökta först blev pensionärer förra året.

Ju högre BMI desto fler dog av hjärtsjukdom

När det gäller risken att dö av hjärtsjukdom så var resultaten i studien tydliga. Personer med högre BMI var i ökad risk och framför allt verkade risken att öka för de som hade högre BMI än medel (50th percentilen). Vilka BMI-intervaller som innefattas av de olika indelningarna kan du se i tabellen här under.

I den här studien var alltså en BMI lägre än 23-24 ungefär aningen bättre än mer och sedan blev de negativa effekterna mer uttalade och ökade starkare allt eftersom BMI blev högre.

Även när man delade in deltagarna efter hur lång uppföljningstid fann man samma tydliga samband där en BMI omkring 24 innebar en ökad risk och sedan steg det mer och mer med högre vikt.

Liknande resultat för total risk att dö

I studien undersökte man också effekten av BMI på total mortalitet, alltså risken att dö av någonting oavsett vad. Det finns ju en hel del problem med att ha en sådan bred kategori men då antalet deltagare är så högt i den här studien så är det ganska stor sannolikhet att eventuella skillnader faktiskt främst beror på just BMI även om saker så som lägre utbildning, sämre inkomst med mera också kan inverka för sig själv på det och de har ju även en inverkan på BMI på gruppnivå.

Hur som helst så såg man samma mönster när det gäller total mortalitet med fast effekten var inte särskilt stor. Risken var 20-30 procent högre för de med en BMI mellan 23-29 och sedan nästan 70 procent högre för de med en BMI högre än så.

Ny meta-analys på BMI och mortalitet bekräftar samma bild

Förutom studien här ovan så publicerades även nyligen en stor meta-analys av studier som undersökt effekten av BMI på mortalitet (2). Mortalitet är i princip hur stor risken är att du ska dö inom en viss tid jämfört med andra.

Det som skiljer den här studien ifrån flera tidigare som har gett upphov till den så kallade fetmaparadoxen är att man tittade på flera olika så kallade subgrupper och när man endast tog de personer som var friska från början och där uppföljningstiden var minst 20 år så fann man följande samband.

Som du kan se är det tydligt i det här resultatet att normalvikt, det vill säga en BMI mellan 18-25 är det som innebär störst chanser att leva länge.

Summering

Det här är enligt mig studier som följer mönstret från andra typer av studier på området. Övervikt i form av extra fettmassa är negativt för hälsan vilket som sagt både experimentella studier och studier på yngre personer likt den här ger stöd för. De enda studierna som inte visar konsekvent visar på det här är som sagt studier på äldre personer eller personer som redan är sjuka och där finns många fler faktorer som eventuellt kan inverka och ge missvisande resultat.

Författarna till meta-analysen ovan summerade sina resultat på följande vis vilket lyfter fram samma sak:

"In conclusion, both overweight and obesity increases the risk of all cause mortality with a J shaped dose-response relation, and the nadir of the dose-response curve seems to be in the BMI range of 23-24 among never smokers and 22-23 among healthy never smokers. With longer duration of follow-up the nadir of the dose-response curve is in the BMI range of 20- 22….Lack of exclusion of ever smokers, people with prevalent disease, and early follow-up and inclusion of studies with lower study quality could bias the associations between BMI and mortality towards a more U shaped association.‌

Så vill du leva länge eller minska risken för att du ska råka ut för några av de vanligaste folksjukdomarna relaterat till livsstil tidigt i livet så se till att hålla dina kroppsfettnivåer låga.