Öppet brev till IFBB Sweden.

Nedanstående text har idag översänts till förbundsstyrelsen för IFBB Sweden, även kallat SBFF. Bakgrunden är vårt val att arrangera fitnesstävlingen Tyngre Classic IX utan förbundssanktion, och våra tankar om vad det innebär (det kan du om läsa här) för de som väljer att delta.

På sin egen hemsida ifbbsweden.se gick förbundet i svaromål, och med lydelsen “Tynge vilseleder” försökte de på olika sätt bemöta eller svara upp mot det.

Svaren de lämnade var i vårt tycke bristfälliga och inte tillräckligt tydliga, varför vi ansåg att ytterligare frågor och ifrågasättanden var på sin plats.

Texten publiceras här i sin helhet. Du som känner dig manad att läsa kan behöva känna till att texten inte är särskilt kort.

/Alex

***

ÖPPET BREV TILL STYRELSEN FÖR IFBB SWEDEN, SBFF

Hej!

Med anledning av att ni under ingressen ”Tyngre vilseleder” på er webbsajt kommenterat vår text om Tyngre Classic IX, vill vi här ställa några kompletterande och klargörande frågor. Vår uppfattning är att framförallt era medlemmar förtjänar tydligare besked på ett par avgörande punkter.

Låt oss därför ta sakfrågorna i ordning:

1. DOMARE & FUNKTIONÄRER

Ursprunglig fråga: 

Kan jag som domare eller funktionär delta under Tyngre Classic IX?

Ni svarar: 

”Ja visst kan du det. Du gör ett eget val, men det är ingen rättighet att fortsätta vara verksam inom IFBB eller SBFF. Den formuleringen som försvann (från hemsidan) berodde på att man under världskongressen i Förenade Arabemiraten i november 2019, tog följande beslut. “Att man som funktionär, domare med mer inte kan vara verksam inom IFBB om man bryter mot de regler som sätts upp av förbundet. Ärenden kan behandlas på olika sätt och med olika åtgärder.” Men som ovan det är ingen rättighet att vara en del av IFBB. Har du valt att vara medlem i SBFF/IFBB, då har du skyldighet att vara insatt i och följa Code of Ethics, och samtliga övriga regler som gäller för medlemskapet. Hela dokumentet hittar du här IFBB DISCIPLINARY CODE.

Här är ni otydliga. Därför ställer vi frågan igen, aningen mer tillspetsad:

Kan man eller kan man inte som domare eller funktionär delta under Tyngre Classic IX som privatperson utan att riskera straff eller andra disciplinära åtgärder från IFBB Sweden?

I ert svar ovan säger ni ”Ja visst”, men adderar sedan inlindade förbehåll. Det gör att man faktiskt får uppfattningen att man trots allt inte är fullt ut välkommen igen efter att man som domare eller funktionär arbetat för en annan utomstående part. Att då riskera att bli satt i frysboxen genom att inte bli uttagen till framtida domaruppdrag, enbart med anledning av detta, är både konkurrenshämmande och arbetsrättsligt begränsande. I praktiken innebär detta också en avstängning, oavsett hur ni officiellt väljer att benämna det. 

Ni hänvisar också till att ert moderförbund tydligen tillfört nya skärpta reglerna i november 2019. En detalj är dock att denna ”nya” regel redan tidigare tillämpats av er. I skrift från 2014, angående mål Dnr 590/2013 hos Konkurrensverket, meddelar ni nämligen att ni där ändrat er policy:

”SKKF har också uppgett att de som fungerar som coach, funktionär eller domare hos annan organisation än SKKF inte heller längre är aktuella för avstängning eller böter.

Och med det löftet från er sida ansåg Konkurrensverket att det inte längre fanns skäl att utreda ärendet vidare. Det leder oss fram till två följdfrågor:

Menar ni att ni nu bryter det löftet till Konkurrensverket? 

Menar ni också att era förbunds- och föreningsregler står över vad som i det här fallet var avgörande utfästelser till svenska myndigheter?

Om SBFFs position nu förändrats ännu en gång, finns det då anledning att på nytt uppmärksamma Konkurrensverket om detta? Allt för att en gång för alla få en juridisk prövning av om er tillämpning innebär en otillåten konkurrensbegränsning för arrangörer av event som inte är sanktionerade av IFBB. Man undrar ju. 

2. TÄVLANDE

Ursprunglig fråga: 

Hur ska jag som etablerad tävlande kunna tävla på Tyngre Classic IX utan att riskera en massa onödigt krångel från IFBB Sweden om jag sedan skulle vilja tävla för dem efteråt, exempelvis på SM eller liknande?

Vårt eget svar:

“Lite oklart. Men den sannolikt bästa vägen är att vänta med att lösa din tävlingslicens för IFBB Sweden tills efter vår tävling. Därmed är du formellt inte medlem där när du kliver in på vår scen, och kan därför rimligen inte omfattas av deras disciplinära regelverk.
IFBB Sweden kommer sannolikt krumbukta om detta också, säkerligen med hänvisning till de anslutna föreningarnas uppgift och att det är via dem man som tävlande har ett medlemsskap inom förbundet. Men rent juridiskt är det svårt att hävda att du uppbär en fullgod medlemsstatus ifall du ännu inte via din licensansökan med tillhörande erlagd avgift meddelat dem att du ämnar tävla ytterligare en säsong. Och det är ju bara vad du gör medan du faktiskt är medlem som IFBB Sweden rimligen kan ha en åsikt om.”

Ni svarar: 

”En tävlingslicens är inte samma sak som ett medlemskap. Du är medlem genom din förening eller genom att vara domare, funktionär, stödmedlem eller annat. Att ha haft en tävlingslicens är en annan sak, då har du, som vi påpekat tidigare försäkrat och förstått vilka regler som gäller. De tre dokumenten är Code of Ethics, Reglementet om Bestraffning och Antidoping. Som vi skrev tidigare i svar ovan du stängs inte av eller bestraffas men du behöver du genomföra ett dopingtest eftersom du tävlat på en tävling där det är fritt fram att använda förbjudna medel eller att du tävlar mot atleter som är avstängda för sådant.”

Även här är ni otydliga.

Ni är oerhört bra på att stapla högar av krav och begränsande bestämmelser på varandra, och dessutom på att gödsla oss med olika dokument och formulär med vad som uppenbarligen gäller om man som tävlande är knuten till SBFF.

Vad ni är betydligt sämre på är att förklara exakt var i den rätt feta floran av textmassa det framgår att när man kliver in som tävlande hos er, så gör man det ”for life”?

Vi kan nämligen inte hitta det. Varken i ”Code of Ethics”, ”Antidopingförsäkran” eller ”Reglementet om Bestraffning”, eller i nåt annat av de dokument ni refererat till framgår det att jag som atlet underkastar mig att efterleva alla dessa krav för alltid. För det är precis vad ert agerande signalerar.

För att jag som individ ska anses skyldig att acceptera en samling villkor så måste dessa både vara rimliga och tydligt framställda. Dessutom måste både omfång och omfattning framgå. Men inget av detta upprätthålls ju av er.

Dessutom är det ju uppenbart att era regelverk uppdateras och ändras då och då. Hur kan ni då kräva att alla dessa uppdateringar ska omfatta även före detta medlemmar? Och framgent? Skriver jag som atlet då på ”in blanco” där jag i förväg accepterar alla möjliga framtida regler ni önskar införa? Även detta är fullt ut orimligt.

Mer rimligt hade istället varit att det är ”föreningen” som via sitt medlemskap i SBFF är bundet att följa era stadgar och som via exempelvis årsmötet kan påverka och få information om förändringar i regelverket. En förening finns till för sina medlemmar och det vore därför på sin plats att det görs tydligt vilka regler som gäller och hur dessa påverkar dess medlemmar. 

När vi ändå är inne på föreningar. Ni pratar en hel del om föreningar i era svar. Och visst förekommer fortfarande regelrätta klubbar och föreningar. Men alltmer sällan. Istället är det ofta kommersiella företag som tar den vägen för att bygga trovärdighet och marknadsvärde. Eller, kanske än vanligare, framsynta tränare & coacher som affärsmässigt driver så kallade ”team”.

Detta bekräftas också av Riksidrottsstyrelsen och deras förslag till Riksidrottsförbundet som svar på er senaste ansökan om medlemskap. RS menar i sitt förslag till avslag att ni inte kunnat visa på tillräckligt antal fysiska medlemmar. Man konstaterar att ”ett flertal av medlemmarna utgörs av aktiebolag medan andra medlemmar har en oklar associationsform”. 

Värt att notera är att ni konsekvent också gjort avsteg från era egna stadgar när ni tagit upp kommersiella bolag och andra sammanslutningar som medlemmar. Det framgår nämligen av §1:4 (”Medlemskap”) i era stadgar att ”ideell förening får efter ansökan upptas som medlem i förbundet” om vissa angivna villkor är uppfyllda. 

Detta är ett ytterligare exempel på hur godtyckligt ni tillämpar era regler, dvs. lite på det sätt som passar ert eget mål/syfte. 

Under flera år har vi själva varit medlemmar i SBFF samt haft ett tävlingsteam knutet till er via en föreningslicens. Inte minst för att man som tävlingsarrangör formellt måste ha en dylik licens hos er. Men aldrig har det uppställts något krav från er sida på att vi ska ha specifika avtal eller överenskommelser med våra atleter om vare sig medlemstid, regler för uppsägning eller annat. Atleterna har liksom fått komma och gå, lite som de velat. 

Och vi tror på inget sätt att vi är unika i det.  

Vår poäng med detta är att ni omöjligen kan ha insikt i, eller ens en uppfattning om, vilka regler som avtalats mellan atleter och deras team, klubbar eller föreningar. Den enda delen i detta symbiotiska förhållande ni kan kontrollera är faktiskt den om tävlingslicens.

“Vår poäng med detta är att ni omöjligen kan ha insikt i, eller ens en uppfattning om, vilka regler som avtalats mellan atleter och deras team, klubbar eller föreningar. Den enda delen i detta symbiotiska förhållande ni kan kontrollera är faktiskt den om tävlingslicens.”

En tävlingslicens hos er gäller från ansökningsdatum eller då den hanterats, betalats och godkänts av er, fram till den sista december varje verksamhetsår. Därefter förekommer inget licensförhållande mellan atleten och er, fram tills atleten eventuellt vill tävla igen och därmed löser en ny licens.

För relevansens skull vill vi här slå fast att vi verkligen inte tror att någon kan ha någon vettig synpunkt på att en gällande tävlingslicens också medför ett antal förpliktelser. Men – bara så länge den är aktiv.

I er retoriska modell gör ni gällande att jag som tävlande är bunden att underkasta mig alla era bestämmelser även efter att mitt licensförhållande upphört. Ungefär som i en film, där man blir medlem i Dödskalleklubben genom att skriva under ett kontrakt med sitt eget blod. ”You can check-out any time you like, but you can never leave…” sjöng Eagles redan 1977.

Och om kraven i sig är orimliga, sug gärna på den här: Hur ska ni ens kunna följa upp och kontrollera detta? Hur kan ni själva förväntas ha koll på vad någon före detta tävlande gör efter att hen avslutat sitt tävlande hos er? 

Faktum är att alla de krav om integritet och rättssäkerhet man måste ha rätt att ställa på den suveränt beslutande instans som ni utgör i detta blir omöjliga att efterleva.

Dessutom verkar SBFF vara ensamma om er tolkning här. Vid kontroll visar det sig att varken era motsvarigheter i Finland eller Danmark utövar samma synsätt som ni. Och i Norge är det till och med tal om att erbjuda amnesti till atleter som tävlat hos utomstående arrangör.

Vi vet att ni som ideell förening har rätt att välja vilka som ska få vara medlemmar hos er. Men hur smart är det, givet att ni nu tar era medlemmar på allvar? Från vårt perspektiv ger era försök att på godtyckliga grunder stoppa domare, funktionärer och tävlande från att på sin egen tid själva kunna välja sin egen fritidsaktivitet intrycket av högmodig desperation. Era argument om att man för alltid skulle vara tvingad att lyda era vidlyftiga stadgar, även efter att man avslutat sitt tävlande hos er, har mer med önsketänkande att göra än med juridisk relevans. Och för en entitet som SBFF, vilka ska ”främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding- och fitnessidrotten”, är det inget mindre än extremt kontraproduktivt.

I ert svar på er hemsida är ni dessutom antingen dåligt pålästa eller medvetet ”vilseledande”. På den raka och enkla frågan om man blir avstängd från NPC ifall man tävlar på Tyngre Classic IX, där det självklara svaret är nej, hävdar ni det rakt motsatta. Som stöd klipper ni då in en bild på regler från IFBB Pro League (?), fastän ni mycket väl vet att NPC och IFBB Pro League är två separata organisationer. Den ena för amatörer, precis som SBFF, och den andra för proffs. Eftersom frågan uttryckligen gällde NPC blir ert uttalande här direkt felaktigt. Var detta bara ännu ett misstag, eller, mer spekulativt, var det rentav ett medvetet retoriskt grepp i försök att perforera vår ståndpunkt?

Bild från ifbbsweden.se

Vi vill passa på att också understryka att vi aldrig uppmanat någon att lämna SBFF för att istället tävla på vår osanktionerade tävling. Istället vill vi att alla atleter ska ha den självklara rätten att tävla överallt. Som i er familj, och även hos oss.

Västerås, 2020-01-22

Med vänlig hälsning,
Alex Danielsson, Tyngre