Öppet brev till IFBB Sweden

Då fitnessförbundet uttryckt tveksamheter kring våra besked om vårens Tyngre Classic IX, har vi här formulerat några konkreta frågor, men också ett antal övriga åsikter och ifrågasättanden.

Alex Danielsson

Öppet brev till IFBB Sweden.

Nedanstående text har idag översänts till förbundsstyrelsen för IFBB Sweden, även kallat SBFF. Bakgrunden är vårt val att arrangera fitnesstävlingen Tyngre Classic IX utan förbundssanktion, och våra tankar om vad det innebär (det kan du om läsa här) för de som väljer att delta.

På sin egen hemsida ifbbsweden.se gick förbundet i svaromål, och med lydelsen "Tynge vilseleder" försökte de på olika sätt bemöta eller svara upp mot det.

Svaren de lämnade var i vårt tycke bristfälliga och inte tillräckligt tydliga, varför vi ansåg att ytterligare frågor och ifrågasättanden var på sin plats.

Texten publiceras här i sin helhet. Du som känner dig manad att läsa kan behöva känna till att texten inte är särskilt kort.

/Alex

***

ÖPPET BREV TILL STYRELSEN FÖR IFBB SWEDEN, SBFF

Hej!

Med anledning av att ni under ingressen ”Tyngre vilseleder” på er webbsajt kommenterat vår text om Tyngre Classic IX, vill vi här ställa några kompletterande och klargörande frågor. Vår uppfattning är att framförallt era medlemmar förtjänar tydligare besked på ett par avgörande punkter.

Låt oss därför ta sakfrågorna i ordning:

1. DOMARE & FUNKTIONÄRER

Ursprunglig fråga: 

Kan jag som domare eller funktionär delta under Tyngre Classic IX?

Ni svarar: 

”Ja visst kan du det. Du gör ett eget val, men det är ingen rättighet att fortsätta vara verksam inom IFBB eller SBFF. Den formuleringen som försvann (från hemsidan) berodde på att man under världskongressen i Förenade Arabemiraten i november 2019, tog följande beslut. "Att man som funktionär, domare med mer inte kan vara verksam inom IFBB om man bryter mot de regler som sätts upp av förbundet. Ärenden kan behandlas på olika sätt och med olika åtgärder." Men som ovan det är ingen rättighet att vara en del av IFBB. Har du valt att vara medlem i SBFF/IFBB, då har du skyldighet att vara insatt i och följa Code of Ethics, och samtliga övriga regler som gäller för medlemskapet. Hela dokumentet hittar du här IFBB DISCIPLINARY CODE."

Här är ni otydliga. Därför ställer vi frågan igen, aningen mer tillspetsad:

Kan man eller kan man inte som domare eller funktionär delta under Tyngre Classic IX som privatperson utan att riskera straff eller andra disciplinära åtgärder från IFBB Sweden?

I ert svar ovan säger ni ”Ja visst”, men adderar sedan inlindade förbehåll. Det gör att man faktiskt får uppfattningen att man trots allt inte är fullt ut välkommen igen efter att man som domare eller funktionär arbetat för en annan utomstående part. Att då riskera att bli satt i frysboxen genom att inte bli uttagen till framtida domaruppdrag, enbart med anledning av detta, är både konkurrenshämmande och arbetsrättsligt begränsande. I praktiken innebär detta också en avstängning, oavsett hur ni officiellt väljer att benämna det. 

Ni hänvisar också till att ert moderförbund tydligen tillfört nya skärpta reglerna i november 2019. En detalj är dock att denna ”nya” regel redan tidigare tillämpats av er. I skrift från 2014, angående mål Dnr 590/2013 hos Konkurrensverket, meddelar ni nämligen att ni där ändrat er policy:

”SKKF har också uppgett att de som fungerar som coach, funktionär eller domare hos annan organisation än SKKF inte heller längre är aktuella för avstängning eller böter.

Och med det löftet från er sida ansåg Konkurrensverket att det inte längre fanns skäl att utreda ärendet vidare. Det leder oss fram till två följdfrågor:

Menar ni att ni nu bryter det löftet till Konkurrensverket? 

Menar ni också att era förbunds- och föreningsregler står över vad som i det här fallet var avgörande utfästelser till svenska myndigheter?

Om SBFFs position nu förändrats ännu en gång, finns det då anledning att på nytt uppmärksamma Konkurrensverket om detta? Allt för att en gång för alla få en juridisk prövning av om er tillämpning innebär en otillåten konkurrensbegränsning för arrangörer av event som inte är sanktionerade av IFBB. Man undrar ju. 

2. TÄVLANDE

Ursprunglig fråga: 

Hur ska jag som etablerad tävlande kunna tävla på Tyngre Classic IX utan att riskera en massa onödigt krångel från IFBB Sweden om jag sedan skulle vilja tävla för dem efteråt, exempelvis på SM eller liknande?

Vårt eget svar:

"Lite oklart. Men den sannolikt bästa vägen är att vänta med att lösa din tävlingslicens för IFBB Sweden tills efter vår tävling. Därmed är du formellt inte medlem där när du kliver in på vår scen, och kan därför rimligen inte omfattas av deras disciplinära regelverk.
IFBB Sweden kommer sannolikt krumbukta om detta också, säkerligen med hänvisning till de anslutna föreningarnas uppgift och att det är via dem man som tävlande har ett medlemsskap inom förbundet. Men rent juridiskt är det svårt att hävda att du uppbär en fullgod medlemsstatus ifall du ännu inte via din licensansökan med tillhörande erlagd avgift meddelat dem att du ämnar tävla ytterligare en säsong. Och det är ju bara vad du gör medan du faktiskt är medlem som IFBB Sweden rimligen kan ha en åsikt om."

Ni svarar: 

”En tävlingslicens är inte samma sak som ett medlemskap. Du är medlem genom din förening eller genom att vara domare, funktionär, stödmedlem eller annat. Att ha haft en tävlingslicens är en annan sak, då har du, som vi påpekat tidigare försäkrat och förstått vilka regler som gäller. De tre dokumenten är Code of Ethics, Reglementet om Bestraffning och Antidoping. Som vi skrev tidigare i svar ovan du stängs inte av eller bestraffas men du behöver du genomföra ett dopingtest eftersom du tävlat på en tävling där det är fritt fram att använda förbjudna medel eller att du tävlar mot atleter som är avstängda för sådant.”

Även här är ni otydliga.

Ni är oerhört bra på att stapla högar av krav och begränsande bestämmelser på varandra, och dessutom på att gödsla oss med olika dokument och formulär med vad som uppenbarligen gäller om man som tävlande är knuten till SBFF.

Vad ni är betydligt sämre på är att förklara exakt var i den rätt feta floran av textmassa det framgår att när man kliver in som tävlande hos er, så gör man det ”for life”?

Vi kan nämligen inte hitta det. Varken i ”Code of Ethics”, ”Antidopingförsäkran” eller ”Reglementet om Bestraffning”, eller i nåt annat av de dokument ni refererat till framgår det att jag som atlet underkastar mig att efterleva alla dessa krav för alltid. För det är precis vad ert agerande signalerar.

För att jag som individ ska anses skyldig att acceptera en samling villkor så måste dessa både vara rimliga och tydligt framställda. Dessutom måste både omfång och omfattning framgå. Men inget av detta upprätthålls ju av er.

Dessutom är det ju uppenbart att era regelverk uppdateras och ändras då och då. Hur kan ni då kräva att alla dessa uppdateringar ska omfatta även före detta medlemmar? Och framgent? Skriver jag som atlet då på ”in blanco” där jag i förväg accepterar alla möjliga framtida regler ni önskar införa? Även detta är fullt ut orimligt.

Mer rimligt hade istället varit att det är ”föreningen” som via sitt medlemskap i SBFF är bundet att följa era stadgar och som via exempelvis årsmötet kan påverka och få information om förändringar i regelverket. En förening finns till för sina medlemmar och det vore därför på sin plats att det görs tydligt vilka regler som gäller och hur dessa påverkar dess medlemmar. 

När vi ändå är inne på föreningar. Ni pratar en hel del om föreningar i era svar. Och visst förekommer fortfarande regelrätta klubbar och föreningar. Men alltmer sällan. Istället är det ofta kommersiella företag som tar den vägen för att bygga trovärdighet och marknadsvärde. Eller, kanske än vanligare, framsynta tränare & coacher som affärsmässigt driver så kallade ”team”.

Detta bekräftas också av Riksidrottsstyrelsen och deras förslag till Riksidrottsförbundet som svar på er senaste ansökan om medlemskap. RS menar i sitt förslag till avslag att ni inte kunnat visa på tillräckligt antal fysiska medlemmar. Man konstaterar att ”ett flertal av medlemmarna utgörs av aktiebolag medan andra medlemmar har en oklar associationsform”. 

Värt att notera är att ni konsekvent också gjort avsteg från era egna stadgar när ni tagit upp kommersiella bolag och andra sammanslutningar som medlemmar. Det framgår nämligen av §1:4 (”Medlemskap”) i era stadgar att ”ideell förening får efter ansökan upptas som medlem i förbundet” om vissa angivna villkor är uppfyllda. 

Detta är ett ytterligare exempel på hur godtyckligt ni tillämpar era regler, dvs. lite på det sätt som passar ert eget mål/syfte. 

Under flera år har vi själva varit medlemmar i SBFF samt haft ett tävlingsteam knutet till er via en föreningslicens. Inte minst för att man som tävlingsarrangör formellt måste ha en dylik licens hos er. Men aldrig har det uppställts något krav från er sida på att vi ska ha specifika avtal eller överenskommelser med våra atleter om vare sig medlemstid, regler för uppsägning eller annat. Atleterna har liksom fått komma och gå, lite som de velat. 

Och vi tror på inget sätt att vi är unika i det.

Vår poäng med detta är att ni omöjligen kan ha insikt i, eller ens en uppfattning om, vilka regler som avtalats mellan atleter och deras team, klubbar eller föreningar. Den enda delen i detta symbiotiska förhållande ni kan kontrollera är faktiskt den om tävlingslicens.

"Vår poäng med detta är att ni omöjligen kan ha insikt i, eller ens en uppfattning om, vilka regler som avtalats mellan atleter och deras team, klubbar eller föreningar. Den enda delen i detta symbiotiska förhållande ni kan kontrollera är faktiskt den om tävlingslicens."

En tävlingslicens hos er gäller från ansökningsdatum eller då den hanterats, betalats och godkänts av er, fram till den sista december varje verksamhetsår. Därefter förekommer inget licensförhållande mellan atleten och er, fram tills atleten eventuellt vill tävla igen och därmed löser en ny licens.

För relevansens skull vill vi här slå fast att vi verkligen inte tror att någon kan ha någon vettig synpunkt på att en gällande tävlingslicens också medför ett antal förpliktelser. Men – bara så länge den är aktiv.

I er retoriska modell gör ni gällande att jag som tävlande är bunden att underkasta mig alla era bestämmelser även efter att mitt licensförhållande upphört. Ungefär som i en film, där man blir medlem i Dödskalleklubben genom att skriva under ett kontrakt med sitt eget blod. ”You can check-out any time you like, but you can never leave…” sjöng Eagles redan 1977.

Och om kraven i sig är orimliga, sug gärna på den här: Hur ska ni ens kunna följa upp och kontrollera detta? Hur kan ni själva förväntas ha koll på vad någon före detta tävlande gör efter att hen avslutat sitt tävlande hos er? 

Faktum är att alla de krav om integritet och rättssäkerhet man måste ha rätt att ställa på den suveränt beslutande instans som ni utgör i detta blir omöjliga att efterleva.

Dessutom verkar SBFF vara ensamma om er tolkning här. Vid kontroll visar det sig att varken era motsvarigheter i Finland eller Danmark utövar samma synsätt som ni. Och i Norge är det till och med tal om att erbjuda amnesti till atleter som tävlat hos utomstående arrangör.

Vi vet att ni som ideell förening har rätt att välja vilka som ska få vara medlemmar hos er. Men hur smart är det, givet att ni nu tar era medlemmar på allvar? Från vårt perspektiv ger era försök att på godtyckliga grunder stoppa domare, funktionärer och tävlande från att på sin egen tid själva kunna välja sin egen fritidsaktivitet intrycket av högmodig desperation. Era argument om att man för alltid skulle vara tvingad att lyda era vidlyftiga stadgar, även efter att man avslutat sitt tävlande hos er, har mer med önsketänkande att göra än med juridisk relevans. Och för en entitet som SBFF, vilka ska ”främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding- och fitnessidrotten”, är det inget mindre än extremt kontraproduktivt.

I ert svar på er hemsida är ni dessutom antingen dåligt pålästa eller medvetet ”vilseledande”. På den raka och enkla frågan om man blir avstängd från NPC ifall man tävlar på Tyngre Classic IX, där det självklara svaret är nej, hävdar ni det rakt motsatta. Som stöd klipper ni då in en bild på regler från IFBB Pro League (?), fastän ni mycket väl vet att NPC och IFBB Pro League är två separata organisationer. Den ena för amatörer, precis som SBFF, och den andra för proffs. Eftersom frågan uttryckligen gällde NPC blir ert uttalande här direkt felaktigt. Var detta bara ännu ett misstag, eller, mer spekulativt, var det rentav ett medvetet retoriskt grepp i försök att perforera vår ståndpunkt?

Vi vill passa på att också understryka att vi aldrig uppmanat någon att lämna SBFF för att istället tävla på vår osanktionerade tävling. Istället vill vi att alla atleter ska ha den självklara rätten att tävla överallt. Som i er familj, och även hos oss.

Västerås, 2020-01-22

Med vänlig hälsning,
Alex Danielsson, Tyngre


Liknande artiklar
Bildbomb Tyngre X!

Vår fotografkompis Viktor Källberg bjuder här på ett axplock från vårens fitnessbatalj i Solnahallen. Håll till godo!

Tyngre

20 okt. 2022

Denices 3 bästa rumpövningar

Denices 3 bästa rumpövningar. Den vältränade fitnessikonen Denice Moberg ger dig här sina tre vassaste tips för en bättre bak.

Alex Danielsson

22 apr. 2022

Stefans 3 bästa tips för styrka!

Stefans 3 bästa tips för styrka! Stefan Ågren – en av våra allra främsta styrkeatleter och tillika tränare – delar här med sig.

Alex Danielsson

21 apr. 2022

2 x Karro och Patricia!

2 x Karro och Patricia! När de nu slår sina redaktionella påsar ihop så händer det grejer, kan vi lova. På riktigt.

Alex Danielsson

21 apr. 2022

Linus 6 favoritövningar för armar!

Linus 6 favoritövningar för armar, här är de!

Alex Danielsson

14 apr. 2022

Fredrik Ström mot 4:e raka i Solnahallen

Fredrik Ström mot 4:e raka i Solnahallen. Vi träffar CBB-stjärnan Fredrik Ström som här ger oss receptet för att ta sig i fysisk storform.

7 apr. 2022

Anthony Pettersson mot Tyngre X

Anthony Pettersson mot Tyngre X. Med endast en av värdarna tillräckligt kurant (Alex) blir dina öron här istället smekta av dagen gäst.

4 apr. 2022

Sebastian Jansson mot Tyngre X

Sebastian Jansson mot Tyngre X. Vi snackar med en av våra riktiga MP-glänsare, som hade ställt in sig på att ställa upp i "bara" en tävling.

28 mars 2022

Att tävla i fitness med diabetes – med Alexander Pålsmarker

Inspirerande snack med en av de mest spännande namnen inför Tyngre Classic. Möt Alexander Pålsmarker, som trots sin diabetes kämpar mot storformen.

7 mars 2022

Alice mot Tyngre Classic!

Festen i Solnahallen blir nu en riktig karneval; världsmästaren Alice Andreasson ställer nämligen upp!

10 feb. 2022

Chris Harnell mot NOCCO Pro Qualifier!

Den snitsige EM-mästaren Chris berättar om den gångna säsongen, men också om vad som komma skall: NOCCO Pro Qualifier!

31 jan. 2022

Amanda mot Tyngre Classic och kval till EM

Uppsluppet snack med den SM-meriterade wellness-atleten Amanda Rundgren, som nu går all in mot Tyngre Classic för att där kvalificera sig till vårens EM-tävlingar.

27 jan. 2022

Låt 2022 bli ditt starkaste år – Planering, varianter och komplettering

Starta året rätt – bli starkare än någonsin. I en ny artikelserie är här Josef Eriksson din vägvisare i allt om hur du går till väga. Här är avslutande del 4!

Josef Eriksson

6 jan. 2022

Låt 2022 bli ditt starkaste år – Rätt belastning för rätt sak

Starta året rätt – bli starkare än någonsin. I en ny artikelserie är här Josef Eriksson din vägvisare i allt om hur du går till väga. Här är del 3!

Josef Eriksson

5 jan. 2022

Låt 2022 bli ditt starkaste år – Utförandet av lyften

Starta året rätt – bli starkare än någonsin. I en ny artikelserie är här Josef Eriksson din vägvisare i allt om hur du går till väga. Här är del 2!

Josef Eriksson

4 jan. 2022

Om Tyngre X och året som gick

Herrar A & A samlas för en genomgång om alla yttre förutsättningar för alla tävlingar under Tyngre X-helgen samt en kortare minneskavalkad över 2021.

30 dec. 2021

Tyngre X – fitnesstävlingarna tillbaka!

Ja, du läste rätt. Den 8-10 april kör vi nästa utgåva av våra fitnessevent, denna gång kallad Tyngre X. Och nu öppnar vi dörren även för proffsen

Alex Danielsson

28 dec. 2021

Din första tävling

Kapaciteten är målet.

Josef Eriksson

10 sep. 2021

Protein – vad är det för skillnad på vassle och kasein?

En av de vanligaste frågorna vi får här på redaktionen är just den om skillnaden mellan vassle och kasein. Vad är mest effektivt, hur använder man de olika varianterna bäst, och spelar det egentligen någon roll vad man väljer?

Alex Danielsson

2 mars 2021

Att ta bort det överflödiga tar din träning framåt

Du lider sannolikt av det vi kallar komplexitetsbias. Där du dras till det som upplevs mer komplext därför att du helt enkelt tror att det också är den bästa metoden. Men är det verkligen så? Inte för alla, och inte utan kostnad.

Odd Persson

1 okt. 2020

Ny serie: Impopulära åsikter om kost och träning

Tanken är att en gång i veckan låta någon av våra mest namntunga branschprofiler tycka till och formulera en åsikt om något som berör. Kanske inte något som gör dig som läsare glad, men garanterat mer nyanserad och upplyst.

Jacob Gudiol

4 aug. 2020

Snabbare genom tankekraft

Genom enkla medel kan man tillämpa positiva ordalag gentemot sig själv. Möjligen kan man med hjälp av detta springa snabbare.

Wille Valkeaoja

26 juni 2020

Varför sötningsmedel bevisligen är bättre än socker – i alla fall i dryck

Det finns förmodligen inget annat livsmedel med så mycket evidens som visar att det är dåligt som sockersötade drycker. När då flera studier konsekvent pekar mot att drycker med sötningsmedel är bättre så finns det ingen rationell orsak till att välja någonting sockersötat om du utgår från hälsa.

Jacob Gudiol

30 mars 2020

Corona-viruset – så påverkas våra sporter, och din egen träning

Corona-viruset skördar onekligen sina offer. Men hur blir det med tävlingarna i våra favoritsporter? Och hur påverkas vår egen träning? Här är vår samlade uppfattning just nu. Artikeln uppdateras löpande.

Alex Danielsson

14 mars 2020

Fogelberg flyger igen

Sin skånska vana trogen så levererar Jonathan Fogelberg ännu en gång knivskarpa sanningar om sin coachroll, om sportens utveckling och om olika lager av förbundsfrågor. Det blir såklart även en del diskussioner om "Persona non Grata".

2 mars 2020

Frågefest

Firma A & A besvarar nya inkomna frågor, bland annat behandlas Tyngre IX, vilken som är den bästa champagnen, och vem som sjunger bäst i falsett.

10 feb. 2020

Frågefest i Tyngre Radio

De alltmer Ninja-lika herrarna svarar på allsköns inkommande frågor, bland annat om just Ninja-grejen. Faderskapets skitjobb, en eventuell bänksatsning i Eddie Berglunds klass, och om vem som har störst armar är annat som penetreras.

23 jan. 2020

Öppet brev till IFBB Sweden

Då fitnessförbundet uttryckt tveksamheter kring våra besked om vårens Tyngre Classic IX, har vi här formulerat några konkreta frågor, men också ett antal övriga åsikter och ifrågasättanden.

Alex Danielsson

22 jan. 2020

Henrik Lindh till Tyngre Classic IX!

Den spösvingande bodybuildern Henrik Lindh återvänder till podden. Hör honom berätta om nya länder att bo i, om nya fiskevatten att utforska och om sina planer på att tävla på Tyngre Classic IX.

20 jan. 2020

Ninja-projektet – här kan du följa!

Alex och Andreas har satt sig själva på någon sorts diet, där den gemensamma målbilden kan sammanfattas med nunchakus, kaststjärnor och kattlika rörelsemönster. Här kan du ser hur herrarna sköter sig – dag för dag.

Alex Danielsson

16 jan. 2020

Surr om Tyngre IX

Firma A & A surrar om livet i stort och hinner dessutom lägga ut texten en aning om vårens fitnessevent: Tyngre IX!

9 jan. 2020

Saker du inte borde ha missat under 2019

Gudiol ger dig listan med stort L. Här den snitslade banan till en upplyst tillvaro.

Jacob Gudiol

20 dec. 2019

Tyngre IX-snack

Alex & Andreas pratar om ursprunget till Tyngre Classic och vilka vägar som fört oss till där vi är idag. Dessutom får vi höra lite om ambitionen och planerna för genomförandet.

31 okt. 2019