Den här rubriken fick inkludera även begreppet nikotin eftersom det helt enkelt inte finns särskilt mycket att säga om just snus och prestationsförmåga om man ska tala om studier. Därför kommer jag också att ta upp en del kring nikotin rent allmänt och även titta lite på studier där man undersökt så kallad ”smokeless tobacco”‌ . Som namnet antyder så är alla former av tobak som inte röks med i den kategorin och även om det rent spontant kan kännas som att där borde finnas en hel del likheter mellan de olika formerna av tobak som man inte röker så finns där i alla fall hälsomässiga skillnader och möjligen kan det därför också finnas skillnader när det gäller prestation. Bara som en notis ska här tilläggas att jag i första delen i den här serien på två endast tog upp studier på den typ av snus som säljs här i Sverige.

Studier på verkligt snus

Det enda jag lyckats hitta i studieväg där man verkligen undersökt snus är en studie på fotbollsspelare som inte var snusare normalt, där man fann att spelarna upplevde en större ansträngning och mental trötthet när man testade dem i en rad fotbollsspecifika tester. Intressant nog fann man dock ingen signifikant skillnad i deltagarnas faktiska prestation på dessa tester även om du med lite välvilja nog kan säga att trenden ändå fanns där mot en liten försämring (20).

Att personer som inte snusar kanske inte presterar på topp när de får snus är väl egentligen ingen större överraskning. Det som egentligen är intressant är ju hur det påverkar prestationen hos personer som snusar regelbundet.

I en studie från Sverige på brandmän fann man ingen prestationsförbättring hos snusare när de fick snus jämfört med personer som inte snusar och som inte tog någonting alls innan testerna. Båda grupperna var dock bättre än rökare vid konditionstesterna (24). Liknande resultat har också publicerats från norsk militärtjänstgöring där man inte fann någon skillnad i prestation på 3000 meter eller uppnått maximal belastning vid ett cykeltest (38).

Jag har även hittat en magisteruppsats från GIH där man undersökte effekten på aeroba processer i samband med att 23 personer slutade snusa i sex veckor (37). Resultatet i den studien blev att man inte såg någon förändring i prestationsförmåga eller maximal syreupptagningsförmåga jämfört med före. Det man däremot kunde se var att de maximala mjölksyranivåerna sänktes något hos personerna när de slutat snusa och de fick även lägre puls och blodtryck i vila och när de inte arbetade på maximal intensitet. Det här är samma effekter som kan ses från endast nikotin så troligen är det nikotinet i snus som ger effekten.

Det som sagt ingen effekt på syreupptagningsförmågan från snusning men då snusning ändå sätter igång det autonoma nervsystemet och ger ett stresspåslag så påverkas blodcirkulationen. Studier har till exempel visat att snus med nikotin gör så att blodförsörjningen till fingrarna försämras (21). Rent prestationsmässigt har detta nog inte så stor inverkan på många sporter men om du behöver ha finmotoriken i fingrarna när det är lite kyligare väder så är snusningen ingen bra idé. I diskussionsdelen till studien tar man också upp att det kan vara negativt inom militären där människor behöver hålla sina fingrar varma utomhus över längre tid.

Nikotin är med på WADAs övervakningslista

Ett av de mest verksamma ämnena i snus är nikotin som du också får i dig via andra former av tobak. Nikotin är en substans som har stor verkan på oss människor och som jag redan tagit upp flera gånger är den huvudsakliga effekten på det så kallade autonoma nervsystemet. Vi får högre puls, större stresspåslag, våra blodkärl drar ihop sig något och så vidare.

Det här är en effekt som i vissa situationer inte är önskvärd men i många andra situationer kan det vara något positivt. WADA har en lista med substanser som de övervakar när de tar blodprover för att eventuellt ta med ämnet på dopinglistan igen. Det var på denna lista som pseudoefedrin fanns med ett bra tag tidigare och när WADA sedan märkte att många idrottare hade väldigt höga nivåer av det i blodet så drog man slutsatsen att det nog användes som doping och därför förde man in det på dopinglistan igen och hockeyspelaren Nicklas Bäckström åkte dit för det under OS.

På den här övervakningslistan finns numera nikotin som ämne och orsaken är för att man misstänker att det kan vara en ergogen, det vill säga positiv, drog inom främst anaeroba idrotter och idrotter där du ska göra något väldigt explosivt på kort tid likt styrkelyft och tyngdlyftning. Under hockey-VM 2009 fann man spår av nikotin i nästan hälften av alla urinprov som togs på spelare och hos två av spelarna var nivåerna så höga så det kan misstänkas att nikotinet användes som ett dopingpreparat (23).

Om nikotin verkligen han förbättra prestationen är dock fortfarande en ganska öppen fråga. En meta-analys från 2010 fann dock att det fanns signifikanta effekter för bland annat finmotorik, reaktionstid, korttidsminne, och arbetsminne (26).

En nyligen publicerad översiktsartikel på ”smokeless tobacco”‌ har även med följande tabell där de tar upp vad studier har visat för effekter från den här kategorin på olika former av fysiska tester (27). Noter att det står potentially affected‌ i rubriken och att det är få studier som undersökt varje sak. Även det här är alltså ett tämligen dåligt undersökt område med många frågetecken.

När det gäller försämrad styrka som du kan se i tabellen så är det från en studie på tuggtobak från USA där försökspersonerna var starkare när de testades efter tolv timmar fritt från bruk jämfört med när de fått använda sin tobak som vanligt (28).

Här under är en annan tabell från samma översiktsstudier där man tittat specifikt på vissa delar som mest har med konditionsidrott att göra.

Din kroppsammansättning och nikotin

Mycket mer information än den här ovan finns inte som jag personligen skulle lägga vikt vid när det gäller just snus och prestation. Att redan gå till nikotin i allmänhet och kategorin ”smokeless tobacco”‌ är troligen för långt men samtidigt vill jag ju skriva något J

För att dra det ännu lite längre så finns det en del som talar för att nikotin, för sig själv, kan ha klart positiva effekter när det gäller kroppssammansättningen. Nikotin kan ha en effekt på fettfrisättningen (31) och dessutom är nikotin hungerdämpande (30). Det här är två effekter som borde vara positiva om målet är en bra kroppssammansättning. Effekten på fettfrisättning verkar dock främst ske hos personer som inte är vana vid nikotin (32) och i studier där man egentligen studerat effekten av nikotin på annat men även kontrollerat vikten har man också sett att nikotin på kortare sikt kan ge en liten viktnedgång men efter ett antal månader verkar effekten inte längre finnas där (33).

Att vara rökare har visat sig ha en negativ effekt på proteinsyntesen och ökar på proteinnedbrytningen men man vet ännu inte riktigt varför (34, 35). Jag har dock endast lyckats hitta en studie där man undersökt om träningseffekten skiljer sig mellan personer som röker och personer som inte röker, och där fann man ingen skillnad i effekten hos militärrekryter som fått genomgå militärträning (36). De här personerna tränade inte bara styrka och därför är det svårt att säga vad som hade hänt om målet istället varit maximalt med muskelmassa.

Skaderisk och snus/nikotin

Jag har endast hittat en studie där man undersökt skaderisken hos snusare och den studien fann att skaderisken var högre hos personer som snusade jämfört med de som inte gjorde det under militärtjänstgöring trots att det inte fanns några uppenbara skillnader i hur tränade personerna var från början (38).

Det finns sedan tidigare en mängd studier som visat att rökare dels åker på fler skador och dels läker sämre om de väl har fått en skada (39). Som du säkert har förstått från del 1 i den här serien går det inte att jämföra snusning med rökning i alla situationer så det är osäkert om alla negativa effekterna för snusning även gäller vid rökning. Om jag skulle få gissa så skulle jag säga att om där finns negativa effekter från snus när det gäller skaderisk och förlängd rehabilitering, vilket är fullt möjligt, så är den nog inte lika stor som de negativa effekterna från rökning.

Nikotin verkar kunna vara både positivt och negativt

Av resultaten här ovanför att döma så verkar det onekligen som att nikotin, och troligen därför också snus, kan ha både positiva och negativa effekter på prestationsförmågan. Det är ingen tvekan om att snus är väldigt vanligt hos idrottare och en studie på finska olympier från 2006 fann tex att över 1/3 brukade snus i alla fall i perioder (29). Med en så hög frekvens av bruk hos elitidrottare är jag väldigt tveksam till att nikotin skulle ha någon större negativ effekt på någon viktig prestationsvariabel hos en van brukare, i alla fall inte akut.

Som jag ser det behövs det längre studier där till exempel följer träningsresultat över tid hos två grupper som tränar på samma vis men där en grupp snusar och den andra inte gör det men i övrigt ska grupperna vara lika. Tills den här typen av studier börjar dyka upp så går det inte att säga särskilt mycket med någon större säkerhet.

Summering

Snus, och framför allt nikotinet i snuset, är utan tvekan ett verksamt ämne. Det kommer att öka aktiveringen från ditt autonoma nervsystem vilket innebär att du bland annat får en högre puls, ökat blodtryck och ett påslag av adrenalin och andra så kallade Katekolaminer. Det här kan dels bidra till en ökad skärpa men också troligen till negativa effekter i andra situationer. Just nu ligger Nikotin på WADAs övervakningslista för att det eventuellt skulle kunna användas som doping inom vissa idrotter i vissa situationer.

Nikotin är något som vi ganska snabbt vänjer oss vid och sannolikt är det likadant för nikotin som det är för koffein när det gäller eventuella prestationsförbättringar, de bör bli bättre om du inte är van vid ämnet sen tidigare. En van brukare av nikotin kommer inte att märka av några större effekter rent kroppsligt när hen tar sin vanliga dos. Kanske går det att delvis kompensera för med en större dos likt det gör med koffein men tyvärr är som sagt antalet studier på nikotin, och framför allt snus, väldigt få.

° ° °

Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)